Constituirea unei societăți comerciale

Următoarele persoane juridice cu scop lucrativ pot fi constituite in Republica Moldova :

 • Societăți cu Răspundere Limitată ;
 • Socități pe Acțiuni ;
 • Societăți în Nume Colectiv ;
 • Socități în comandită ;
 • Cooperative

Forma organizatorico-juridică a persoanei juridice nu are o influență directă asupra tipului de activitate. Totuși, în cazul unor activități, este prevăzută expres forma de organizare și necesitatea obținerii licenței (de ex. Societățile pe Acțiuni sunt obligate să obțină licență în cazul activităților bancare și de asigurare etc.).

Societățile cu Răspundere Limitată și Socitățile pe Acțiuni sunt cele mai răspândite forme organizatorico-juridice în Republica Moldova. Persoanele fizice și juridice străine sunt în drept să fondeze o societate comercială, ca și fondator unic, deținând 100 % din capitalul social sau în parteneriat cu persoanele fizice/juridice naționale.

Atât SRL-urile și SA răspund pentru obligațiile lor în limitele propriului patrimoniu. Asociații/ acționarii nu răspund cu propriul patrimoniu pentru obligațiile societății. De asemenea, societatea nu poartă răspundere pentru obligațiile asociaților/acționarilor.

Mărimea capitalului social al unui SRL se stabilește de către fondatori în statut și urmează a fi vărsat de către fiecare asociat în cel mult 6 luni de la data înregistrării societății. Capitalul social al SA nu poate fi mai mic de 20 000 lei MDL. 

Înregistarea de stat a persoanei juridice se efectuează de către Agenția Servicii Publice.

Înregistrarea se efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 de ore, care se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării. Înregistrarea de stat de urgenţă timp de 4 ore.

Taxa pentru întregistrarea societății este: 24 h- 1149 MDL (aproximativ 57 EUR); 4h- 4596 MDL (aproximativ 230 EUR).

 Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice se prezintă următoarele documente:

 • buletinele de identitate ale fondatorilor sau reprezentanţilor acestora, împuterniciţi prin procură autentificată în modul stabilit de lege, precum şi al administratorului persoanei juridice;
 • cererea de înregistrare conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 • hotărârea de constituire şi actele de constituire ale persoanei juridice, în funcţie de forma juridică de organizare, în două exemplare;
 • avizul Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare – pentru societăţile de asigurare, fondurile nestatale de pensii şi asociaţiile de economii şi împrumut;
 • documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine, la cererea de înregistrare, suplimentar, se vor anexa:

 1. extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiţii străine, tradus și legalizat notarial;
 2. actele de constituire ale persoanei juridice străine.

La înscrierea în registrul de stat al persoanelor juridice a datelor despre persoana juridică Agenția Servicii Publice va verifica: 

a) denumirea persoanei juridice;  

Potrivit Legii privind înregistrarea  persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr. 220 din 19 octombrie 2007, orice denumire nouă se va deosebi de cele existente, astfel încât să se poată face o distincţie evidentă şi clară între ele, fără a fi examinate în detaliu. 

Denumirea persoanei juridice, la cererea fondatorului, poate fi rezervată de organul înregistrării de stat, pe un termen de până la 6 luni. Costul serviciului pornește de la 71 MDL pentru prestarea serviciului în termen de 3 zile lucrătoare și ajunge la ajunge la 284 MDL pentru prestarea serviciului într-o oră.

b) Pentru fondatori

 • persoane fizice se va verifica: buletinele de identitate; • dacă pe numele ei au fost înregistrate anterior întreprinderi care au datorii la bugetul public naţional sau care nu funcţionează şi nu au fost lichidate în modul stabilit de lege; • cetăţenii străini şi apatrizii, care au intrat în Republica Moldova pe un termen de pînă la 90 de zile, prezintă copiile actelor de identitate naţionale ale acestora, care urmează să conţină menţiunea Poliţia de Frontieră cu privire la trecerea frontierei de stat; • cetăţenii străini şi apatrizii care au intrat în Republica Moldova pe un termen de peste 90 de zile urmează să prezinte şi permisele de şedere sau buletinele de identitate pentru apatrizi;
 •  persoane juridice se va verifica: – decizia fondatorilor, • dacă pe numele ei au fost înregistrate anterior întreprinderi care au datorii la bugetul public naţional sau care nu funcţionează şi nu au fost lichidate în modul stabilit de lege;

c) pentru obiectul de activitate – se va utiliza „Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei” (CAEM) şi Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător. 

d)  Se va verifica sediul persoanei juridice – să fie real, ceea ce impune existenţa unui imobil sau spaţiu din imobil clar determinat pe care persoana juridică îl deţine legal în folosinţă sau proprietate; proprietarul imobilului să fie cunoscut şi să accepte faptul că persoana juridică foloseşte adresa sa în calitate de sediu; datele cu privire la adresa sediului să nu fie nedeterminate şi inexistente;( Nu este obligatorui a prezenta originalele care certifica dreptul de proprietate a imobilului la ASP). 

 După efectuarea înregistrărilor în Registrul de stat administratorului ori împuternicitului său i se eliberează, după caz, următoarele documente: 

 • decizia organului înregistrării de stat; 
 •  actele de constituire; 
 •  extrasul din Registrul de stat; 
 •  ştampila. (confecționarea, alimentarea și elaborarea designului ștampilei costă pornește de la 150-300 MDL, iar pentru prestarea serviciului în timp de 24 h sau 4 h, prețul se înmulțește la 1,5 respectiv la 2.). 

Ghișeul Unic este un mecanism care a fost creat să permită părților implicate în activitatea de afaceri să acorde informații și documente standardizate printr-un singur punct de recepționare. Ghișeul Unic funcționează în cadrul Agenției Servicii Publice, care transferă informațiile despre persoana juridical nou create autorităților fiscale, de asigurări sociale și medicale.

Anumite activități pot fi desfășurate numai în baza de licență emisă de autoritățile publice. Activitățile supuse licențierii sunt prevăzute expres în Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întrprinzător.